Test integrity prostoru

Prostorová zkouška těsnosti pro plynné hasicí prostředky - Door Fan Test

Při zabezpečení prostorů GHZ (plynovým stabilním hasicím zařízením  na plynné hasicí prostředky např. FM-200; Novec 1230; Argonite, Inergen a CO2 se snažíme dosáhnout jejich co nejdelšího časového působení v předepsané koncentraci a výšce.

K dosažení tohoto cíle je těsnost a tedy tím hlavně účinnost GHZ v chráněném prostoru jedním z rozhodujících kritérii, kterou je dodavatel GHZ povinen investorovi při předání díla, tj. uvedení GHZ do činnosti, a potom při pravidelných kontrolách, zabezpečit a následně i dokázat. 

Často se prokáže, že jištěný prostor GHZ na plynné hasicí prostředky je nedostatečně utěsněn (zejména kabelové a potrubní prostupy, okna, dveře, VZT apod.) a to v součtu všech ploch může vést k tomu, že jištěný prostor nedosahuje ani nejnižších požadavků na časový přesah působení hasiva v předepsané a projektem nastavené koncentraci.

Prostorová zkouška těsnosti (DOOR FAN TEST) toto vše spolehlivě zjistí, což je z hlediska nákladů dodavatele, ale i investora výhodnější než zkoušet časový přesah s použitím velkého množství plynných hasicích prostředků, který se ve většině případů z ekonomických důvodů stejně neprovádí. Existující netěsnosti budou pomocí tohoto testu lokalizovány a účinnost GHZ prokázána. 

S tlakovým ventilátorem umístěným v přístupových dveřích jištěného prostoru se vytváří nejdříve podtlak a pak přetlak v nastaveném rozsahu dle hydraulického výpočtu. Z tlakového rozdílů uvnitř/ven a teplot se pomocí programových prostředků a hydraulického výpočtu vyšetřuje existující průsak a časový přesah běžných zhášecích plynů.

Po tomto provedeném testu a při pravidelné údržbě a servisu má zákazník jistotu, že jeho investované peníze do GHZ spolehlivě ochrání jeho majetek.

Výhody prostorové zkoušky těsnosti:

 • Výhodné z hlediska nákladů
 • Rychlost, jednoduchost provedení, opakovatelnost zkoušky
 • Poskytuje spolehlivé výsledky
 • Snadné nastavení rychlá lokalizace netěsností
 • Ekologicky nezávadné
 • Ověření hydraulického výpočtu

Nevýhody zkušebního zaplavení prostorů plynem:

 • Vysoké náklady
 • Časově náročné a způsobuje časové prostoje zaměstnanců
 • Neurčuje spolehlivě následná opatření
 • Výsledky zkoušky zaplavením ukazují v 90 % případů pouze na netěsnost zabezpečené oblasti

Měření:

 • Teplota v místnosti
 • Teplota vnějšího prostoru
 • Statická diference tlaku
 • Diference tlaku vnitřní/vnější při provozu dmychadla
 • Objem-proudění u dmychadla
 • Ověření hydraulického výpočtu